کتاب سال‌های جوانی و سیاست؛ خاطرات نجف دریابندری از آبادان در گفتگو با حسین میرزائی


نجف دریابندری؛ نویسنده و مترجم برجستهٔ ایرانی

سال‌های جوانی و سیاست
خاطرات نجف دریابندری از آبادان
در گفتگو با حسین میرزائی

ناشر: مؤلف
ISBN: 978-964-04-9138-6
با حمايت : ماهنامهٔ آبادان‌نامه

طراح جلد: مجید گندمکار
1397 :چاپ دوم
700 : شمارگان
همه حقوق برای ناشر محفوظ است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close